Islam

Islam träder fram i den tidiga decennium av den sjunde århundrade som den siste i raden av Abrahams släktlinje av uppenbarade traditionerna. Islams budskap uppenbarade sig till den helige profeten Mohammad (fred vare med honom) för mer än 1400 års sedan. Den Helige Koranen är inspirerade ord från Gud, uttalat genom profeten Mohammad.

Ordet islam härleds från Salam vilket betyder "fred" och "underkastelse" till Allah. Allah betyder ordagrant "Guden". Inte en gud, för att det finns bara ett: Guden.1

Profeten Mohammad (fred vare med honom) gav anvisningar vad beträffar hur man kan lära känna sitt sanna jag vilket leder till att lära känna Gud. För att uppnå denna stadiet, måste man lära känna och underkasta sig till den genuina principen av enighet (Tawheed) som härskar över hela existensen.

"Tawheed hänvisar till den principen att allting i universum är relaterade till varandra med allting annat i en sammanhängande helhet, och att denna enighet är det oundvikliga resultaten av enheten av det ultimata, skaparen av allting, vilka muslimer åberopar sig på som Allah och kristna benämner Gud." 2

Det är genom underkastelse som ens handlingar kommer att grundas med kunskap och visdom, och inte på okunnighet, vidskeplighet eller blind tro. Beklagligtvis, tror många att underkasta sig betyder att du är underordnade till någon. Detta är felaktigt efter som det är blind tro och därför inte värdig människans värdighet såsom det är förordnad av Gud.

I detta avseende är Amir-al Mo’menin Alis vördnadsvärda och vägledande ord människlighetens lysande ljus som säger:

Islam är underkastelse och underkastelse består av stabilitet och varaktighet inom existensens verklighet. 3

Underkastelsen är livskraften i islam på grund av det dynamiska utvecklingen och revolutionen som händer från kärnan av den troendes hjärta, där all separations gränser och tvåfalt upphör med att existerar och Guds enighet (Tawheed) vilket är den första principen i islam uppenbarar sig.

I denna renhets tillstånd, kommer kunskapens strömmar att strömma från Saliks hjärta till hans läppar, och han skall se vad ögat inte har sett, inte heller örat hört, inte heller hjärtat av någon människa bevittnat och han skall veta allt tydligare verklighetsprägeln av manifestationen av attributen. Närhelst Gud önskar välfärd för Hans tjänare, skall Han öppna hans hjärtas öga, och i solouk (resa), Han skall uppfylla Hans bud och omfamna honom i Välsignelsen av Hans välvilja och vid Hans högsint stöd och leda honom."4


_____________________________
Referenser:
1- Houston Smith, World's Religions (Harper San Francisco, 1986) p.146
2- Robert Dickson Crane, Understanding Islam: Perils and Prospects, Lecture-Part II. p.7
3- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I" (M.T.O. Publications®, Riverside CA, 2002) p.166
4- Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa'el - Purification and Enlightenment of the Hearts, (M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Tehran, 1975) p.4

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!