Islams principer
De primära och sekundära principerna

Islams budskap är presenterade i de fem primära principerna av religion (Usool-ud Din /Osool-e Din)

 • Guds enighet (Tawheed)

 • Mohammads profetia (Nabovvat/ Nubuwwah)

 • Uppståndelse (Ma’ad)

 • Balans och rättvisa (Adl)

 • Andlig vägledning (Imamat /Imamah)

De fem primära principerna av religion ligger i disciplin och möda. Efter kognition av islams heliga principer, är de följda med sekundära principer av religion (Furoo-ed Din/ Foroo-e Din), däri kommer det som har blivit igenkänd att bli rutinerade.

 • Salat --- "Bön" – utförande av de fem dagliga bönerna
 • Sawm --- "Fasta" – fasta under den heliga månaden Ramadan
 • Khums --- "En -femtedel" – ge bort en femtedel av tillgångar för goda ändamål
 • Zakat --- Tazkieh- "Rena" jaget, handlingar och rikedom (genom att skänka till fattiga)
 • Hajj --- "Pilgrimsfärd" - utföra pilgrimsfärden
 • Jihad --- "Strävan " –sträva till att uppnå kännedom
 • Amr-Bil-Ma'roof, Nahya-Anil-Munkar --- Ålägga kunskapen, förhindra okunnighet

Sufier har talat om den trefaldiga innebörden av islams läror. Hazrat Jalaleddin Ali Mir Abolfazl Angha, refererar till ett uttalande av Sheikh Najmeddin Kobra som har sagt:

"Sufism består av tre skeden: shari’at (tradition), tarighat (hjärtats bana), och haghighat (hjärtats tillstånd). Shari’at är lik en båt, tarighat liknar havet, och haghighat liknar skatten; följaktligen, vem som än önskar sig skatten måste gå ombord, segla havet och komma fram till skatten. Var och en som inte lyder denna ordningsföljd kommer inte att uppnå; därmed den första plikten för salek (sanningens sökare) är shari’at. Shari’at är att hålla fast vid vad Gud och Hans profet (fred vare med honom) och hans efterföljare har bestämt såsom rena sig, fasta, allmosor, pilgrimsfärd, avhålla sig från synd, och andra plikter som ordinerades eller förbjuds i överensstämmelse med deras bevarade verklighet; och tarighat ligger i rening och vad som än medför er närhet till er Herre, såsom avstå från samhällsklass och tillfredsställelse. Men haghighat är att nå upp till målen och bevittna det Gudomliga Ljuset."1

"Amir-al-Mo’menin Ali (frid vare med honom) har sagt: "Shari’at är träldom till Honom med säkerhet; Tarighat är närvaro i Honom med säkerhet; och haghighat är att bevittnandet av Honom med säkerhet." Ordet Salat (bön) betyder ordagrant "ropa på" och att genomföra detta är att söka närhet till Gud. Imam Ja’far Sadegh (frid vare med honom) har sagt att "Salat (bön) omfattar dessa trefaldiga meningar: Träldom är shari’at, Närhet är tarighat och Enande är haghighat."1

Verkligen, alla principer har dessa trefaldiga meningar. För exempel, fasta i shari’at är återhållsamhet från mat och dricka, och fasta i tarighat är återhållsamhet från sinnes isbildningar och fullständigt tillgivenhet till Kärleken av Herren. Pilgrimsfärd i shari’at är att besöka Allahs Hus, i tarighat är det att bevittna Allahs Närvaro och i haghighat pilgrimsfärd är total förintelse i Allah.

"När salek (sanningens sökare) har fullkomligt hållit sig fast vid det förutnämnda, skall han ha uppnått hans rang vid höjdpunkten av sin tillgivenhet och träldom, hans ord och handlingar kommer att vara förstärkt hos det Gudomliga Ljuset och han kommer att bli välsignad. Såsom det Allsmäktige har lovat"1

"Gud är Herre för de som tror; Han för dem ut ur mörkret in i ljuset." Heliga Koranen (2:257).


_____________________________
Referenser:
1. Sadegh ANGHA, Hazrat Shah Maghsoud, Al-Rasa'el - Purification and Enlightenment of the Hearts, M.T.O. Shahmaghsoudi Publication®, Verdugo City, CA, USA, 1991.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!