اسلام

پیام اسلام بیش از 1400 سال پیش در اولین دهه قرن هفتم میلادی به عنوان آخرین سنت وحی در خاندان حضرت ابراهیم، به حضرت محمد(ص)، وحی گردید. قرآن کریم حاوی کلمات مقدس الهی است که از طریق وحی به نبی اکرم نازل شد.

اسلام در لغت از کلمه «سَلَمَ» مشتق شده و به معنی صلح و «تسلیم» در برابر الله است. کلمه «الله» به معنی «خدا» است و منظور از آن، نه هر معبودی بلکه خداوند خالق واحد و یگانه می­باشد.1

رسول اکرم حضرت محمد(ص) دستورالعمل و چگونگی شناخت خداوند که از طریق شناخت واقعیت موجودیت خود میسر می­گردد را تعلیم فرموده­اند. جهت حصول چنین شناختی، شخص می­باید به واقعیت اصل یگانگی وجود (توحید) که حاکم بر کل عالـم است واقف شده و تسلیم علم مکنون در هستی شود.

«توحید» به این اصل برمی­گردد که هر آنچه در هستی هست همه در یک ارتباط همه­جانبه بوده و کلیتی محض را شامل می­شود. چنین کلیت و یگانگی منبعث از وجود خالقی یکتا می­باشد که مسلمانان او را با نام «الله» می­خوانند و مسیحیان او را خدا (God) می­نامند.2

از طریق «تسلیم» به علم ازلی است که انسان بر مبنای علم و عقل، قدمهای استوار در جهت شناخت حقیقت برمی­دارد و کردار و اعمال او مبتنی بر جهل و تعصب و ایمان کورکورانه نخواهد بود. متأسفانه در اجتماعات برداشتی غلط از اصل تسلیم رایج است و تسلیم به معنی ضعف و دنباله روی تلقی می­گردد. در صورتیکه پرداختن به جهات محدود و خرافی و ایمان کورکورانه و دنباله روی، در شأن و مقام معنوی انسان آنگونه که خداوند مقدر فرموده نیست.

در این خصوص، کلام ارزنده و راهگشای امیرالمؤمنین علی(ع) چراغ فروزان هدایت بشریت است که می­فرمایند:

«اسلام همان تسلیم است و تسلیم عبارتست از استقرار و ثبات در عین واقعیت وجود.»3

چنین تسلیم و استقراری نشانگر حیات بخشی اسلام است، زیرا که موجبات یک تحول و انقلاب درونی در کُنه مرکزیت وجودی انسان یعنی قلب را فراهم می­آورد. در آنجاست که کلیه محدوده­های فرضی، فواصل و جهات دوگانگی موهوم در هم می­شکند و یگانگی خداوند (توحید) که اولین اصل در دین مبین اسلام است ظهور و تجلی می­یابد.

در این مرتبه از خلوص، چشمه­های حکمت از قلب سالک به زبانش جاری می­شود و چیزهایی را می­بیند که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب بشری خطور کرده و تجلیات و صفـات را به عین عیان می­بیند. هرگاه خداوند خیر بنده­ای را خواهد چشم دلش را باز کند و در سلوک امرش را به جذبه رساند و نسیم رحمت را به او ملحق سازد و به کرامات ذاتی او را مساعدت و یاری نماید.4


_____________________________
مآخذ:
1- Houston Smith, World's Religions (Harper San Francisco, 1986) p.146
2- Robert Dickson Crane, Understanding Islam: Perils and Prospects, Lecture-Part II. p.7
3- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I" (M.T.O. Publications®, Riverside CA, 2002) p.166
4- Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa'el - Purification and Enlightenment of the Hearts, (M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Tehran, 1975) p.4

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!