واقعیت حجاب

حجاب چیست؟

موضوع حجاب در اسلام بطور مفصل مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و نظریات بسیاری نیز در اینمورد مطرح شده است. در بررسی چگونگی حجاب و شناخت واقعیت آن، در ابتدا میبایست به ریشه کلمه حجاب و مشتقات آن بپردازیم . کلمه حجاب در زبان عربی به معنی پرده و پوشش میباشد و متداولترین مفهوم حجاب منسوب به پوشش و لباس زنان مسلمان است. اما نکته قابل توجه این است که کلمه حجاب دارای معانی وسیع و جامعی است و محدود به پوشش زنان نمیباشد. مفاهیم حقیقی کلمه حجاب میبایست مورد بررسی و تفهیم واقع شود.

حجاب دارای معانی متعددی است و در ابعاد مختلف میتوان آن را به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:

            1- حجاب بعنوان "حجاب غفلت" پرده ای که بر روی حقیقت کشیده شده
            ٢- حجاب بعنوان حفاظ روحانی و پوشش درونی
            ٣- حجاب بعنوان پوشش زنان

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!