نماز

«نمازگزار، درِ خانة ملک را می­کوبد. برای کسی که در می­زند در باز خواهد شد.»
پیامبر مکرّم اسلام حضرت محمّد(ص)

«نماز مغرب به منزلة بذر است و نماز عشا به منزلة ریشه که در تاریکی و خفا نمو می­کند و نماز صبح به منزلة جوانة حیاتی است که سر از زمین بیرون می­آورد و نماز ظهر به منزلة شاخ و برگ و نماز عصر به منزلة ثمر شجر عبادت است و فرموده­اند که هرکس نماز عصرش فوت شود به اهل و مالش ستم کرده.»1

در رساله الصّلاه مولانا المعظّم حضرت شاه­مقصود صادق عنقا می­فرماید:

«ای عزیز! اصول دین، اجتهادی است و پس از معرفت به اصول دین مقدس اسلام، اولین فریضه نماز است که آنچه در اصول دین دریافته و به آن معرفت کامل حاصل نموده در فریضة نماز که حقیقت عمل صالح نزد مؤمن است و مؤیّد وجوب حقیقی نماز می­باشد، بکار بندد تا نفس امّاره به فضل عبادات به کمال نفس قدسی برسد و قابل دریافت عطیّات الهی گردد.

اهمیّت و عظمت نماز به حدی است که ستون دین نامیده شده و در واقع ثمرة اسلام و ایمان است.»2


_____________________________
مآخذ:
1. Sadegh ANGHA, Hazrat Shah Maghsoud, Al-Salât, the reality of Prayer in Islam, M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Riverside, CA, USA, 1998, p.20.
2. Ibid, p.1.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!