دامامت اصل

«هغه ورځ چي هر چا ته امام وركړو نو دوي ته وركړسي ددوي كتاب ﭙه راسته لاس كي او ووائي خﭙل كتاب تر څو د خرما د تار ﭙه اندازه ظلم ونسي »
(سورۀ 17 / آیۀ 71)

حضرت محمد (ص) د يغمبرانو خاتم دي او د هغه وروسته بل يغمبربه رانسي خداي تعالي دي ه قران كريم كي خاتم النبيين بللي دي (33 سوره 40 أيات)

ولي خداي تعالي موږ بيله هادى او رهنما څخه نه يو ايله كړي هر وخت يو هوښيار هادي او رهنما سته چي خداي تعالي ده ته د مومينانو لارښوونه وركړي ده امام د يغمبر د كورني څخه دي او ه هغه با تين علم او د قران كريم ه سير باندي خبر دي كوم چي د لومړي ځل د اره و امير مومينين علي (ع) او دده زامنو ته وركړي سو امام د خدائي نور لرونكي دي او لازمه هم أهنكي د هدايت د نور ﭙيداكولو د ﭙاره اماده كوي

<< هو هغه څوك چي ﭙه خداي او ﭙه هغه څه چي ﭙر تاسي او ﭙر هغو باندي نازل شوي دي ايمان لري اهل كتاب او خاشع دي او نه خرڅوي د خداي اياتونه ﭙه لږه بيه ‘ دوي ته ﭙرودكار سزا وركوي او خداي تعالي ﭙه حساب كي ډير چابك دي >> قران كريم 3 سوره 199 أيات

د هادي او روحاني راهنما اصلي يا امام دنده دا ده چي دي مومينان د اسلام د تعاليماتو د باطينو حقايقوو كشف ته لارښوونه وكړي هغه مومين چي ددي باطيني ښوونكي و زاتي علم ته تسليم سي نو د خﭙلي ځان د ﭙيزندني د لاري خداي تعالي ﭙيزني..

حضرت ﭙيغمبر اكرم داسي فرمايلي دي:

<< هر څوك چي د خﭙل وخت امام ونه ﭙيزني اومړ سي نو دده مړنه د جاهيليت مړنه ده . >>

امام جعفر صادق (ع) فرمايلي دي : << امام يا روحاني ښوونكي يو مجرده جوهره ده چي د خداي تعالي ﭙه ازن سره نورانيت د مومين ﭙه زړه كي ده ته معرفي كيږي. >> دي د وخت او ځاي تر شاه يو اصلي وجود دي .دي هر ځاي حاضر او د مومن د باطني لاري ډيوه دي.

اميرمومينين علي (ع) داسي فرمايلي دي :

<< ايمان لكه د نور وړانكه ﭙه زړه كي چي هر څومره دا ايمان قوي سي نو ﭙه هغه اندازه دا نور ﭙراخيږي. >>

د زړه د زوندي غوټه نورانيت د انسان دموجوديت واقعيت د لايتناهي علم سرچشمه او سرچينه ده .1


_____________________________
مآخذ:
1- Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa'el - Al-Salat, (M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Tehran, 1975) pp.38

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!